Kreta Reise 2017

Kreta Hula Tanzreise  2018 mit Bettina Pomakei Fron

Kreta Reise Juli 2019 zusammen mi Jeanne Ruland

Kreta Reise Oktober 2021 Mit Anita Agnes Aumer